www.tslkurier.pl


Regulamin

 

Regulamin usługi TSLkurier.pl - ( rejestracja i prowadzenie konta w serwisie tslkurier.pl jest bezpłatne, nie mamy limitów przesyłek )

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę DAMIANO Damian Gmiterek ul. Strumykowa 19B/9, 65-101 Zielona Góra NIP 929-108-54-47 operatora serwisu TSLkurier.pl zwanego dalej Operatorem lub Zleceniobiorcą.
2. Wprowadzenie zamówienia na stronach serwisu przez nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści regulaminu oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obu Stron chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.
3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, rozumieć należy następująco:
a) Zleceniodawca, Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca usługę Operatorowi
b) Zleceniobiorca - Operator
c) przewoźnik – wyspecjalizowana zewnętrzna firma kurierska;
d) kurier – podwykonawca przyjmujący przesyłkę od nadawcy oraz dostarczający ją do odbiorcy;
e) usługa – udostępnienie przez Operatora usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika;
f) przesyłka – list, paczka, paleta, objęta usługą
g) paleta – jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 80 cm, na której ułożone są rzeczy do przewozu na maksymalną wysokość 200 cm liczoną od podłoża.
I) nadawca – podmiot faktycznie (fizycznie) przekazujący przesyłkę Przewoźnikowi;
h) list przewozowy – mający moc prawną dokument stanowiący umowę pomiędzy tslkurier.pl, Klientem oraz Przewoźnikiem. List przewozowy jest potwierdzeniem prawidłowo złożonego Zlecenia. Operator będzie dostarczał Klientowi listy przewozowe drogą elektroniczną. Klient zobowiązuje się do wydrukowania takiego listu i odpowiedniego przymocowania go do paczki (przesyłki);
i) awizo – zawiadomienie o nieudanej próbie odbioru lub dostawy przesyłki;
j) serwis – narzędzia internetowe dostępne pod adresem www.tslkurier.pl;
k) zlecenie Operatorowi wykonania usługi przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika-firmy K-EX Spółka z o.o., firmy UPS Polska Spółka z o.o. lub innych Przewoźników określonych przez Operatora.
l) COD – usługa dodatkowa pobrania w obrocie krajowym;
m) protokół szkody – dokumenty opisujące powstałe uszkodzenia lub ubytki przesyłki.
4. Każdorazowe zamówienie Usługi na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją dokumentu lub dokumentów, Regulaminów, Ogólnych Warunków świadczenia Usług, Ogólnych Warunków Spedycyjnych, Przewodnikach po usługach i innych opisujących zasady świadczenia usług przez Przewoźnika logistycznego, którego Usługa została wybrana. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach internetowych należących do Przewoźników logistycznych.

5. Za usługi nieuwzględnione w cenniku naliczane będą opłaty według aktualnego cennika firm kurierskich.

Rozdział 2. Rejestracja i zamówienie usługi

1. Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do udostępnienia Klientom usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźników.
2. Usługa tslkurier.pl świadczona jest poprzez stronę www.tslkurier.pl lub w innej formie uzgodnionej z Operatorem.
3. Dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług przewozowych jest wypełniony formularz listu przewozowego lub inny dokument stosowany przez Operatora dla potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji.
4. Operator ma prawo do odrzucenia wniosku o podpisanie umowy z Klientem bez podania przyczyny lub wyłączenia możliwości korzystania z usług poszczególnych firm kurierskich.
5. Klient zobowiązany jest zachować utworzone hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta głównego traktuje się jak zamówione przez Klienta
6. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości oraz innych paczek przewożonych przez kuriera.
7.Saldo PrePaid - usługa oferowana Zleceniodawcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na koncie SALDO e celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.

Rozdział 3. Realizacja usługi

1. Operator wysyła zlecenie realizacji usługi do właściwego oddziału Przewoźnika po otrzymaniu od Klienta zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. W przypadku gdy klient ma podpisaną z operatorem umowę na świadczenie usług zlecenie realizowane jest po otrzymaniu zamówienia.
2. Po dokonaniu zamówienia Usługi, Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia. List przewozowy będący warunkiem odebrania przesyłki przez kuriera klient otrzyma po zaksięgowaniu dokonanej za usługę wpłaty. W przypadku gdy klient ma podpisaną z operatorem umowę na świadczenie usług list przewozowy wysyłany jest po złożeniu zamówienia. Klient jest zobowiązany do wydrukowania przesłanych dokumentów i oznaczenia przesyłki poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego.
3. W przypadku jednorazowego bądź sporadycznego braku możliwości przez Klienta wydrukowania listu przewozowego nadanego przez Operatora, klient zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Operatora. Jeżeli Operator wyrazi aprobatę to w szczególnych przypadkach Klient może nanieść na przesyłce nr listu przewozowego podanego przez Operatora ręcznie.
4. W razie wysyłania kilku paczek lub przesyłek paletowych do jednego odbiorcy Klient zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek lub palet. Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. W przypadku nadania przesyłek „za pobraniem” (COD) Operator zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w ciągu 2 dni roboczych po jej otrzymaniu od Przewoźnika.
6. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania możliwości nadawania przesyłek przez Klienta oraz zatrzymania środków z pobrania (COD) w przypadku nieterminowego regulowania należności za wykonane usługi.
7.W przypadku nieterminowego regulowania należności dla klientów z odroczonym terminem płatności Operator będzie naliczał opłaty dodatkowe zgodnie z cennikiem.
8. Przesyłka powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający uszkodzenie jej oraz innych przesyłek w trakcie transportu przez przewoźnika. Szczegółowe zasady pakowania znajdują się na stronie www.ups.com , na stronie www.k-ex.pl oraz w dziale zasady pakowania.
9.Przekazania przesyłki Kurierowi nastąpi w miejscu wskazanym w formularzu zlecenia w rubryce „Dane nadawcy”
10.W placówce Przewoźnika odebrane przesyłki zostają zweryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych rozmiarów przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej przesyłki do odbiorcy, Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z cennikiem detalicznym danego przewoźnika. Płatność następuje na podstawie dodatkowej faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z konta PrePaid SALDO Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.
11.Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z cennika. Za usługi nieuwzględnione w cenniku naliczane będą opłaty według aktualnego cennika firm kurierskich
12.Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce.
13.Zapłata za usługi dokonywana jest ”z góry” za pośrednictwem bezpiecznej płatności internetowej DOTPAY.
14. Operator wystawia fakturę za wykonane usługi i przesyła ją drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji, zgodnie z par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz.1661). 

15.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

16.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Użytkownika będącego Konsumentem.

 

 

Rozdział 4. Odpowiedzialność Operatora i postępowanie reklamacyjne

1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.
2. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez e-mail.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści  wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika zostaną niezwłocznie przekazane Przewoźnikowi. O wynikach postępowania reklamacyjnego Klient będzie informowany na bieżąco.
6.Wszystkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu TSLkurier.pl oraz reklamacje dotyczące rozliczeń z serwisem tslkurier.pl należy składać drogą e-mailową na adres tslkurier@tslkurier.pl
7.Wszystkie reklamacje dotyczące pracy serwisu tslkurier.pl bądź rozliczeń z serwisem będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.
8.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zleceniobiorca zaleca jednak, aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokóle reklamacyjnym w terminie 5 dni od daty odbioru przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia przesyłki oraz 14 dni od daty nadania przesyłki w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub nie zrealizowania zamówienia
9.Użytkownik może upoważnić operatora serwisu Tslkurier.pl do prowadzenia procesu reklamacyjnego. W tym celu należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne na tslkurier@tslkurier.pl Termin rozpatrzenia reklamacji składanych za naszym pośrednictwem do przewoźników jest zgodny z ich regulaminami.
UPS
Reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej przez UPS Polska Sp. z o.o. prosimy składać pisemnie na adres:
UPS Polska Sp. Z o.o.
Dział Prewencji i Likwidacji Szkód
ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222 Warszawa
faks: 22 534 07 28
e-mail: dipl@ups.com
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem usług UPS Polska Sp. z o.o. do rozpatrzenia reklamacji potrzebne będą następujące dokumenty:
• Pismo reklamacyjne z uwzględnieniem kwoty roszczenia oraz wskazaniem numeru rachunku bankowego
• Kopia dowodu nadania
• Kopia dokumentu potwierdzającego wartość towaru – faktura zakupu lub w przypadku producentów towaru – kosztorys wytworzenia towaru
• Protokół szkodowy spisany z kurierem.
Czas rozpatrzenia przez UPS reklamacji przesyłek krajowych to:
• 30 dni, licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej komplet wymaganych dokumentów od klienta.
K-EX
Kurier w momencie dostarczenia przesyłki powinien wystawić protokół szkody. W przypadku uszkodzeń niewidocznych lub braku protokołu odbiorca musi w ciągu 7 dni zgłosić fakt uszkodzenia do oddziału doręczającego przesyłkę. Oddział wysyła kuriera do sporządzenia protokołu.
Reklamację składa się niezwłocznie na adres: biuro@k-ex.pl wraz załączonymi dokumentami:
- protokół
- list przewozowy
- rachunek/faktura
- pismo reklamacyjne wg. wzoru K-ex http://k-ex.pl/reklamacje
10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
11. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana.                                                                                                                                                                         12. W przypadku reklamacji, uszkodzenia przesyłki, powstania szkody lub zagubienia klient będzie dochodził swoich praw bezpośrednio od przewożnika PEKAES. Firma DAMIANO dokona cesji praw o odszkodowanie na rzecz klienta
13.Spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu TSLkurier.pl należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie TSLkurier.pl  

DPD

Reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej przez DPD Polska Sp. z o.o. prosimy składać e-mailem na tslkurier@tslkurier.pl
1. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
a) Nadawca
b) Odbiorca w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, z zastrzeżeniem lit c)
c) Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od dnia przewidywanego terminu wykonania usługi. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD.
3. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w pkt. 2, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) Nazwę albo imię i nazwisko oraz adres składającego reklamację
b) Tytuł reklamacji
c) Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
- w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub
- kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
- fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana
d) Potwierdzenie nadania przesyłki (protokół odbioru)
e) Udokumentowaną kwotę roszczenia
f) Wykaz załączonych dokumentów
h) Kopie protokołu szkodowego sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki
i) Podpis osoby składającej reklamację
j) Dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika osoby składającej reklamację.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji DPD lub Ubezpieczyciel w imieniu DPD w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.                                               .

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

1.Operator chroni dane osobowe Klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 10.04.2013 r
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy :
a. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.);
b. Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.);
c. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
d. Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
e. inne zapisy Kodeksu Cywilnego
4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa RP.
 

Aktualności

Informujemy, że 1 stycznia 2022 roku serwis Tslkurier.pl przestanie świadczyć oferowane do tej pory usługi - możliwość nadawania przesyłek zostanie zablokowana.

FEDEX - dopłata do niestandardu 300%

Z uwagi na zbliżający się sezon paczkowy przewoźnik Fedex wprowadził czasowe dopłaty do przesyłek niestandardowych.
W okresie od 1 listopada 2021 r. do 8 stycznia 2022 r. dopłata do przesyłek niestandardowych wyniesie równowartość cen podstawowych FedEx Standard odpowiednio do przedziału wagowego + 300% stawki podstawowej za każdy niestandardowy element.